Publisert 13.06.2022 Sist endret 16.06.2022

Ny modell for nettleie fra 1. juli

I 2021 gikk regjeringen ut med informasjon om at de har vedtatt å legge til rette for bedre utnyttelse av strømnettet, og en mer rettferdig fordeling av strømkostnadene mellom nettkundene. Dette vil de gjøre ved å belønne smart strømbruk, og måten nettleien faktureres endres. Den nye modellen gjelder for privatkunder, næringskunder og hyttekunder med forbruk fra 0 til 100 000 kilowattimer.

Hvorfor er det behov for endring?

Strømnettet dimensjoneres for å kunne levere strøm de timene av året det er høyest forbruk. De siste årene har samtidig bruk av strøm blant kundene (effektbruken) økt, og denne økningen medfører behov for mer kapasitet i strømnettet. Å bygge ut kapasitet er svært kostbart, og det er nettkundene som finansierer denne utbyggingen gjennom nettleien.

- For både nettselskap og kundene er det hensiktsmessig at nettinvesteringene ikke blir større enn nødvendig. Å bygge ut kapasitet på grunn av et behov noen få timer der alle bruker mye strøm samtidig, vil gi unødvendige kostnader det er mulig å unngå med smartere strømbruk og samarbeid med kundene, forteller daglig leder i Føie, Jan-Erik Brattbakk.

Forskriftsendringen som innføres fra 1.7.22 skal gjøre alle strømbrukere mer oppmerksomme på hvordan samtidig bruk av strøm påvirker kostnadene i strømnettet. Endringen i tariffer for nettleie skal bidra til å jevne ut strømforbruket over tid slik at den tilgjengelige kapasiteten utnyttes bedre, og at nettinvesteringene ikke blir større enn nødvending.

Hva betyr det for kundene?

Kort fortalt vil det bli omfordelinger av nettleien mellom kundene.

De aller fleste kunder vil ikke oppleve store endringer i den totale nettleien de betaler gjennom året som følge av tariffendringen, men det vil være større muligheter til å påvirke hva man betaler enn det vi har i dag.

Som bevisst strømkunde kan du vurdere å flytte noe av strømbruken til andre timer av dagen, eller investere i smarte, automatiske løsninger som selv styrer forbruket ut fra når det er rimeligst. Som for eksempel elbillader, varmtvannsbereder eller annen oppvarming. Den nye nettleiestrukturen vil belønne bevisste forbrukere, og det skal bli enklere å spare penger på nettleien. De som har mye effektkrevende apparater, og bruker mye strøm samtidig, vil kunne få noe høyere nettleie enn i dag. Dette gjelder spesielt om du har en elbilader hjemme som kan lade på høy effekt. 

Den nye prisingen av nettleien settes ut fra hvor stort effektbehov du har som kunde. Det vil si hvor mye strøm du bruker på en gang. Fastleddet som tidligere var likt for alle erstattes av et kapasitetsledd som er tilpasset hver enkelt kundes forbruk, og det kan variere fra måned til måned ut fra hvor høy kapasitet du har belastet strømnettet med. Kapasitetsleddet beregnes ut fra gjennomsnittet av de tre høyeste strømtoppene du har hatt i måneden.

Kunder med et høyt effektbehov vil få et høyere kapasitetsledd enn kunder med et lavt effektbehov. Samtidig videreføres energileddet som er prisen per kilowattime du bruker, men denne prisen blir delt i en høyere dagpris og noe lavere nattpris.

Hva betyr det for nettselskapet?

Nettselskapenes inntekt vil ikke endres som følge av denne ordningen, og nettselskapenes inntektsramme (den årlige rammen for hva nettselskapet kan ta i nettleie) fortsetter å være strengt regulert av myndighetene.

- Hovedmålet med den nye modellen er å redusere behovet for nye og kostbare investeringer gjennom å øke samarbeidet med kundene. Modellen har som mål å få økt oppmerksomhet om egen strømbruk blant kundene sånn at små grep i hverdagen kan redusere behovet for nye investeringer i kapasitet hos nettselskapet. Får vi til dette vil det bidra til å holde nettleien nede. Samtidig må også nettselskapene ta en aktiv rolle i å veilede kundene i hva som faktisk utgjør en forskjell, det er viktig for oss å presisere at modellen som innføres ikke skal gjøre deg redd for å ha på lyset eller vaske klær, sier Brattbakk.

Nettselskapene er allerede i gang med å ta i bruk kunnskap og datamateriell fra nettet på en smartere måte enn tidligere, og i dag sitter vi på data og ny teknologi som også er med på at vi tar bedre valg knyttet til investeringer. Som før vil fortsatt nettleien kunne variere både opp og ned fra år til år, men endringen i prismodell handler i mye større grad om å forberede oss til å håndtere den store økningen i effektbruk vi ser komme som følge av ny teknologi og økt elektrifisering av samfunnet.

- Det er viktig for oss å si at det å gjøre en innsats for å redusere behovet for investeringer ikke er noe som legges på kundene alene. Prismodellen for nettleien er kun et av flere tiltak for å forberede oss på det økte effektbehovet som følge av at strøm i dag er en del av det meste vi gjør i hverdagen, og at behovet bare vil øke i årene som kommer, avslutter Brattbakk.

Her kan du lese mer om den nye modellen, og hvordan den skiller seg fra den gamle