Publisert 14.06.2022

Nettselskapenes økte utgifter påvirker nettleien

- I 2020 var nettselskapets kostnader til å dekke inn nettapet i strømnettet 5,9 millioner kroner. Som følge av de høye strømprisene er prognosene for 2022 at kostnader til nettap vil bli 66 millioner kroner. I tillegg betaler Føie nettleie til overliggende nett, og også denne er estimert å øke betydelig fra rundt 40 millioner kroner de siste årene til 60 millioner for 2022, forteller daglig leder i Føie, Jan-Erik Brattbakk.

Nettapet er den strømmen som forsvinner i linjenettet i form av varmetap når den fraktes ut til kundene, og nettselskapene må kjøpe denne tapte strømmen til spotpris i markedet.

- Føie økte nettleien tidligere i år grunnet disse økte kostnadene, og de oppdaterte prognosene tilsier at kostnadene til nettap bare vil fortsette å øke. Fra nyttår til nå har prognosene for mindreinntekt*) til Føie økt med 100 millioner kroner, forteller Brattbakk.

- Vi er i en unormal og svært spesiell situasjon i Norge når det kommer til strømpriser, og kunder har mangedoblet utgiftene sine på strøm til tross for støtteordningen fra myndighetene. Nå øker vi nettleien med 6 øre/kWh fra 1. juli fordi strømprisene også påvirker utgiftsnivået til nettselskapene. Vi forventer ikke at denne økningen vil hente inn for alle de økte kostnadene, men vi velger å se an utviklingen fremover før eventuelle nye justeringer. Kraftprisen kan raskt endres, og prognoser kan svinge, men sånn det ser ut nå vil det bli flere økninger, sier han.

*) Nettselskapet Føie er eid av Ringerikskraft, men det er et tydelig skille både i styring og økonomi mellom nettselskapet og øvrig virksomhet i konsernet. Dette er regulert av myndighetene ved krav om selskapsmessig og funksjonelt skille. Nettselskapet er 100 % finansiert av nettkundene, og inntektene er styrt av myndighetene gjennom en årlig fastsettelse av inntekter nettselskapet kan belaste sine kunder (inntektsrammen).

Summen av nettleie som hentes inn fra kundene skal over tid balansere med tillatt inntekt. Betaler kundene inn mer enn tillatt inntekt oppstår merinntekt som må tilbakeføres kundene gjennom redusert nettleie. Betaler kundene inn mindre enn tillatt inntekt oppstår mindreinntekt som i neste omgang medfører økning i nettleien for å styre mot balanse.

Når utgiftene til nettselskapet øker som følge av ytre faktorer, må også inntektene øke for at Føie, som leverandør av samfunnskritisk infrastruktur, skal være i stand til å levere et trygt og stabilt strømnett.