Publisert 16.12.2022

Nettleie fra 1.1.2023

Føie opprettholder nivået på nettleien ved årsskiftet, men med en lavere sats på forbruksavgift fra 1.1.2023 til 31.3.2023. Vi følger kontinuerlig med på nivået på nettleien, og vi sikter mot en nedjustering i 2023.

Hvorfor har nettleien økt i 2022?

I 2022 økte Føie nettleien flere ganger. Hovedårsaken var svært høye strømpriser, som gav stor kostnadsøkning til kjøp av nettap for nettselskapet. Nettapet er den strømmen som forsvinner i kraftledningene før den kommer frem til kundene. Det er forskriftsregulert at nettselskapene skal betale spotpris for nettapet.

Strømnettet finansieres av nettkundene

Driften av strømnettet i Norge finansieres av nettkundene. Hvert år får Føie og de andre nettselskapene en inntektsramme gitt av Reguleringsmyndigheten for energi (RME), og denne rammen fordeles på alle kundene i et nettområde, og bestemmer nivået på nettleien. Nettselskapene har rett til å få dekket kostnader til drift av strømnettet, gitt effektiv drift. Det betyr også at nettselskapene har rett til å få dekket utgiftene til nettap. Nettselskapene har ingen andre inntekter enn nettleien.

Mindreinntekt og merinntekt

Før økningen i nettleie i løpet av 2022 bygget det seg opp en svært stor mindreinntekt i Føie. Mindreinntekt vil si mindre innbetalt nettleie enn hva Føie kan hente inn fra kundene, og det betyr at nettleien vil justeres opp for å dekke kostnader. Motsatt kan det også være år der nettselskap har merinntekt, og det vil si at det er tatt inn mer i inntekt fra kundene, og da vil nettleien settes ned.

Kompensasjon fra staten reduserte mindreinntekt

Føie lå an til å måtte øke nettleien mer i høst, men RME besluttet at en del av Statnetts såkalte flaskehalsinntekter skulle gå som støtte til nettselskapene for å redusere behovet for ytterligere nettleieøkninger. Føie fikk 57 millioner i støtte, og fikk dermed redusert mindreinntekten vesentlig. Estimatene viser nå 25-30 millioner kroner i mindreinntekt ved årsskiftet, men dette endelige tallet får vi først når året er omme. Selv om inntektsrammen for 2023 øker, unngår vi nå økning i nettleien fra nyttår på grunn av denne støtteordningen som også vil gjelde i 2023.

Bakgrunnen for økte inntektsrammer for 2023 er forventning om fortsatt høye kostnader til nettap, økte renter og KPI-justering. Vi følger med på nettleienivået kontinuerlig gjennom året, og målet er at mer-/mindreinntekten skal være så nære null som mulig.

Nettleien vil justeres ved behov og når det er forsvarlig for sikker drift av strømnettet. Vi håper flaskehalsinntektene bidrar til at vi kan nedjustere nettleien igjen i 2023.

Hva går nettleien til?

Nettleien går til bygging, drift, vedlikehold og beredskap i strømnettet i Ringerike, Hole og Nore. I tillegg går deler av nettleien til overliggende strømnett som regionalnett og sentralnett. I underkant av 50 % av nettleien er statlige avgifter.