Publisert 11.03.2022 Sist endret 22.06.2022

Økte kostnader gir justering i nettleie

Fra 1.4.2022 justeres nettleien i Ringerike, Hole og Nore med 5 øre/kWh. Årsaken er økte kostnader for nettselskapet.

Når elektrisiteten transporteres fra Føies strømnett fram til nettkundene forsvinner ca. 5 – 7 % på veien og blir til varme. Dette kalles overføringstap eller nettap. Denne energimengden som tilsvarer årsforbruket til ca. 3 000 kunder prises til spotpris. Når strømmen er svært dyr som den har vært i vinter, koster dette tapet mer enn i et normalår. Dette er en kostnad innenfor nettvirksomheten på lik linje med daglig drift, vedlikehold, beredskap og nettutbygging som må dekkes av nettleien.

- For Føie medførte de økte spotprisene 7 ganger høyere kostnader til overføringstap i eget strømnett for 2021 enn i 2020, og prognosene for 2022 tilsier ytterligere økninger. Fra 1. april vil derfor nettleien for husholdning, jordbruk og mindre næring øke med 5 øre/kWh eks mva (6,25 øre/kWh inkl. mva), forteller Jan-Erik Brattbakk, daglig leder i Føie.

Nettselskapet Føie leverer samfunnskritisk infrastruktur og er ansvarlige for å transportere strømmen frem til forbrukeren på en trygg og sikker måte. I Norge er nettvirksomheten finansiert av kundene gjennom nettleien. Dette betyr at kostnadene med energitap i nettet, nettvedlikeholdet, den daglig driften, beredskapen, nettutbyggingen og den nettleien Føie selv betaler til andre Nett (Glitre Energi Nett og Elvia) er et stort spleiselag blant alle kundene som er koblet på. Den totale rammen nettselskapene har lov til å hente inn fra kundene gjennom nettleien er regulert av Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) og kalles tillatt inntekt.

- Føie har over lang tid hatt en relativ lav og stabil nettleie, og det har ikke vært økning i satsene siden 2013 for husholdning, jordbruk og mindre næring. I 2018 ble nettleien også redusert. Nettleien har heller ikke vært korrigert for prisstigning, sier Brattbakk.

Styrer mot balanse

Summen av nettleie som hentes inn fra kundene skal over tid balansere med tillatt inntekt. Betaler kundene inn mer enn tillatt inntekt oppstår merinntekt som må tilbakeføres kundene gjennom redusert nettleie. Betaler kundene inn mindre enn tillatt inntekt oppstår mindreinntekt som i neste omgang medfører økning i nettleien for å styre mot balanse.

Ved årsskiftet hadde Føie en mindreinntekt på - 29 millioner krones som må dekkes inn gjennom nettleien. Mindreinntekten økte fra - 10,5 millioner ved utgangen av 2020 til - 29 millioner ved utgangen av 2021 grunnet kraftig kostnadsvekst i overføringstap som følge av økte spotpriser. Det har i tillegg vært en generell prisstigning på elverksmateriell hvor f.eks transformatorer har blitt 50 % dyrere i 2021. Samtidig har det vært økt rente og økt KPI.

- I inneværende år har Statnett vedtatt å midlertidig redusere sin nettleie til netteiere nedover i det Norske nettsystemet. Denne reduksjonen ser imidlertid ut til å bli «spist opp» av kostnader til overføringstap som Føie må betale til regionalnettet hos Glitre. Det er positivt at Statnett har kommet med denne midlertidige rabatten som bidrar til å bremse den økningen i nettleien for kundene også hos Føie, forklarer han.

Hva betyr økningen for meg?

En gjennomsnittskunde hos Føie har et forbruk på 15 500 kWh. En økning på 5 øre/kWh betyr i underkant av 1000 kroner i året inkludert mva.

- Vi har det siste halvåret sett behov for økning i nettleien gjennom vinteren, men vi har valgt å utsette den til våren da de høye strømprisene erfaringsmessig har vært mindre belastende for kundene våre, sier Brattbakk.

- Føie sikter mot effektiv drift, og jobber kontinuerlig med tiltak for å holde kostnader og nettleie på forsvarlig nivå. Det er mange år siden vi har hatt nettleieøkning, men nå er dette helt nødvendig. Føie driver samfunnskritisk infrastruktur som krever forsvarlig finansiering for å opprettholde et trygt og sikkert strømnett med tilfredsstillende leveringskvalitet, avslutter Brattbakk.

Hvilke kunder omfattes?

  • Kunder i fritidsboliger
  • Jordbrukskunder
  • Husholdningskunder
  • Mindre nærigskunder

Hva består nettleien av?

  • 48 % statlige avgifter
  • 30 % egen nettvirksomhet
  • 11 % nettleie til overliggende nett
  • 11 % dekning av nettap

Hva går nettleien til?

Deler av det du betaler i nettleie går til Føie som sørger for drift, vedlikehold og investeringer i strømnettet i våre områder. Rundt halvparten av nettleien er statlige avgifter i form av forbruksavgift, bidrag til Energifondet Enova og merverdiavgift. Deler av nettleien går også til de som er ansvarlige for de større strømlinjene i regionalnettet og sentralnettet, og til å dekke overføringstap.

I Føie benyttes nettleien til vedlikeholdsarbeid i strømnettet som skogrydding og bytting av stolper, ombygging av gammelt linjenett til kabelnett, beredskap, feilretting, måling av kraftflyt, avregning og kundesupport.